Οκτώβριος 2018 – Νοέμβριος 2020
 
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια από τις σημαντικότερες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στην ιστορία. Καθώς αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη, η κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελεί προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, ο προοδευτικά αυξανόμενος πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ποικιλομορφία, προάγουν την αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών της ΕΕ να συμβάλουν στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης και η διασφάλιση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους αποτελεί ιδιαίτερα επιτακτικό και απαιτητικό ζήτημα. Η επιτυχία του εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί κατάλληλα προκειμένου να γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές έννοιες του πολιτισμού και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς και των ιστορικών και σύγχρονων διεθνών συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα σπουδών για την ένταξη και την ενσωμάτωση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην ιδιότητα του πολίτη, προκειμένου προωθήσουν και να καλλιεργήσουν την έννοια της διαπολιτισμικότητας αποφεύγοντας παράλληλα απαρχαιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την υιοθέτηση χαρακτηριστικών ενός μόνο πολιτισμού, την μισαλλοδοξία και τον στιγματισμό.
 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, αλλά και γενικότερα η πολιτιστική ενσωμάτωση των μεταναστών, το InterTrainE αποσκοπεί στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου:
 
 α) θα ερευνήσουν την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις πολιτικές ένταξης των μεταναστών, τα υπάρχοντα προγράμματα και τις δομές εκπαίδευσης για τη διαπολιτισμική κατάρτιση των μεταναστών και των εκπαιδευτικών στις χώρες εταίρους.
β) θα συγκρίνουν και θα αναλύσουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση αναγκών των εκπαιδευτών όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,
γ) θα αναπτύξουν ένα διεθνώς ανταγωνιστικό δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα των προσόντων που ορίζονται για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων).
δ) θα δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές, το οποίο θα περιλαμβάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, το θεωρητικό πλαίσιο των βασικών εννοιών και το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και, όπου είναι δυνατόν, μελέτες περίπτωσης. Στην αρχή του προγράμματος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με τους ενδιαφερόμενους φορείς στη χώρα τους, η οποία θα περιλαμβάνει παράγοντες και φορείς που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος αυτού˙ ειδικούς στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, κέντρα μεταναστών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, διάφορους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και άτομα κλπ.
 
Οι κύριες δραστηριότητες αυτού του έργου είναι:
Πνευματικό Προϊόν 1 και 2: Έρευνα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι εταίροι θα συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι σχεδιασμένα για μετανάστες και αποσκοπούν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση στην χώρα υποδοχή και θα εστιάσουν στις ανάγκες που ενδεχομένως να υπάρχουν για τον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό ή την ανάπτυξη νέου υλικού όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πνευματικό Προϊόν 3: Ανάπτυξη προγράμματος μαθημάτων. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Πνευματικά Προϊόντα 1 και 2), θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ενηλίκων. Πνευματικό Προϊόν 4: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σύνολο δειγμάτων του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι οργανωμένο σε ενότητες και θα χωρίζεται ανά θέμα. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό υλικό θα προσαρμοστεί και θα είναι διαθέσιμο σε ένα Μαζικά Ανοικτό Διαδικτυακό Μαθήματα – ΜΑΔΜ (MOOC – Massive Open Online Course). Υλοποίηση Κοινού Προγράμματος Κατάρτισης Προσωπικού. Οι εταίροι θα ελέγξουν το πρόγραμμα μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα έχει σχηματιστεί και θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν, να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές πριν από την τελική παραγωγή. Οι παρατηρήσεις και η ανατροφοδότηση των τελικών χρηστών θα διασφαλίσουν τη συνάφεια των αποτελεσμάτων με τις ομάδες στόχους και, ως εκ τούτου, θα προάγουν τη χρήση τους. Πνευματικό Προϊόν 5 και 6: Τόσο ένας εκπαιδευτικός οδηγός όσο και το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων με το τελικό εκπαιδευτικό υλικό και με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, θα είναι διαθέσιμα για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και για όλους τους ενδιαφερόμενους. Κατά τη διάρκεια του έργου, όλοι οι εταίροι θα είναι σε θέση να ενημερώνουν το κοινό για τη χρήση των τεχνικών διαπολιτισμικής κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συνεπώς, το έργο θα έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στους εκπαιδευτές ενηλίκων και το προσωπικό, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα-στόχο των εκπαιδευτών ενηλίκων και των νεοαφιχθέντων μεταναστών, οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στις χώρες υποδοχής. Τόσο το στοιχείο της κοινωνικής ενσωμάτωσης όσο και το επαγγελματικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας, θα κινητοποιήσουν περισσότερο τους νεοαφιχθέντες μετανάστες προκειμένου να γνωρίσουν τον πολιτισμό, τα έθιμα και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις χώρες υποδοχής τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί, μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως συμπληρωματικό βοήθημα διδασκαλίας και εκμάθησης και από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς εστιάζει σε ζητήματα τα οποία μπορούν να αναδιοργανωθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των διαφορετικών πλαισίων. Επίσης, το πρόγραμμα μαθημάτων θα μπορούσε να μεταφερθεί και να ενταχθεί και σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς, δίχως να διακυβεύεται η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και του δικτύου του προγράμματος.

Αφίσα του έργου

Φυλλάδιο έργου (κατέβασε εδώ)