Πνευματικό Προϊόν 1 (O1) – «Ανάλυση Αναγκών σχετικά με τη Διαπολιτισμική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων Μεταναστών: Απαντήσεις στην Έρευνα και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων»

Πνευματικό Προϊόν 2 (O2)

Πνευματικό Προϊόν 3 (O3): Πρόγραμμα Σπουδών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Πνευματικό Προϊόν 4 (O4) –

Πνευματικό Προϊόν 5 (O5) –

Πνευματικό Προϊόν 6 (O6) –